Płace i Kadry

Zakres usług obsługi płacowej i kadrowej:

§  prowadzenie akt osobowych, dokumentacji, sprawozdawczości, korespondencji personalnych, itp.;

§  przestrzeganie formalnej zgodności i kompletności dokumentów personalnych z regulacjami prawnymi;

§  przekazywanie Klientowi informacji o ważnych datach i terminach wynikających z dokumentacji personalnej i regulacji prawnych;

§  sporządzanie listy płac dla pracowników i zleceniobiorców;

§  przygotowanie przekazów bankowych na zaliczki podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne;

§  prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;

§  sporządzanie deklaracji ZUS, PIT i PFRON;

§  sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla osób zatrudnionych (PIT-11 lub PIT-40);